مقاله ها

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک صنعتی

پمپ هیدرولیکی چیست؟

در این مقاله خواهیم گفت پمپ هیدرولیک چیست و چه کاربردی دارد. برای درک بهتر اینکه پمپ هیدرولیک چیست آن را به قلب تپنده سیستم هیدرولیک تشبیه کرده اند. وظیفه این پمپ در سیستم هیدرولیک پمپاژ کردن سیال مورد نظر چه گاز و چه مایع و به حرکت در آوردن آن در کل سیستم می باشد. پمپ هیدرولیک از مهم ترین تکنولوژی ها در صنایع روز به شمار می آیند ودر این دهه اخیراهمیت بیشتری پیدا کرده اند. پمپ های هیدرولیک یکی از پر مصرف ترین ابزار و در عین حال پر کاربرد در صنعت است خرید و فروش پمپ هیدرولید در صنایع مختلف رواج دارد.

در واقع کاری که این پمپ هیدرولیکی انجام می دهد تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی هیدرولیکی است.( انرژی مکانیکی در ابتدا توسط موتور الکتریکی و احتراق داخلی تولید می شود )

در این مرحله تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی هیدرولیکی به وسیله پمپ ، انرژی سیال در یک دوره هیدرولیکی یا نیوماتیکی زیاد میشود ، در این مرحله خلا نسبی ایجاد می شود که باعث تشکیل فشار اتمسفر می شود و این فشار باعث به حرکت در آوردن سیال موجود در سیستم به سمت راه ورودی آن میگردد تا به وسیله ی پمپ هیدرولیک به نقاط مختلف سیستم هدایت شود.

طرز کار پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک دارای دو قسمت اصلی است . یکی از قسمت های آن متور الکترونیکی است که نیروی مورد نیاز پمپ را تامین میکند .قسمت دیگر پمپ که اصلی قسمت یک پمپ هدرولیک است قسمت مکانیکی آن است که وظیفه ی انتقال روغن هیدرولیک را به شبکه هیدرولیکی دارد .

طرز کار پمپ هیدرولیک یا روش کار این دستگاه بر پایه جا به جایی حجم فیزیکی محفظه پمپ که سیال درون آن آب بندی شده می باشد. همینطور که اشاره شد با شکل گرفتن پیاپی نیرو رانش موجود در بخش مکش به سیالی که در بین تیغه پمپ و پوسته آن قرار گرفته باعث کاهش حجم و فشردگی آن به سمت تخلیه و به وجود آمدن فشار میشود.حال تامین نیروی محرک این پمپ بر عهده موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها می باشد. در اینجا الکتروموتور در واقع یک جریان متناوب سنکرون است.محدوده سرعت الکتروموتور به طور محمول چیزی بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰rpm می باشد. محدوده سرعت پمپ فرمان هیدرولیک ۳۶۰۰ rpm زیادمی شود.از واحد های کوچک اما با سرعت بالا زمانی استفاده می شود که کمیت وزن و حجم پمپ مهم باشد و یا اینکه سیستمی متحرک داشته باشیم.

این روش عملکرد بیانگر این است که پمپ فقط مولد جریان سیال است .سطح فشارآن به مقدار بار مقاومی بکه به سیستم وارد میشود وابسطه است. و حجم روغن موجود در مدار هیدرولیکی پمپ به ظرفیت پمپ و حجم جابه جا شده در هر دور وابسطه است.

طرز کار پمپ هیدرولیک

ارتفاع روغن مجاز پمپ هیدرولیک

منظور از ارتفاع مجاز روغن پمپ هیدرولیک ارتفاع عمودی مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال می باشد. ارتفاع عمودی مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال نباید بیش از ده متر شود. در ارتفاع بیشتر از ده متر به خاطر ایجاد خلا روغن به جوش می آید وتبدیل می شود به بخار روغن ، بخار روغن نیز وارد پمپ می شود و باعث ایجاد اختلال در آن می گردد. با اینکه در تعیین ارتفاع روغن در دستگاه باید با دقت عمل کنیم ،در تعیین این مقدار از حجمدر بخش خروجی محدودیتی نداریم.تنها نوع پمپ در این قسمت اهمیت دارد.

نکاتی وجود دارد که در انتخاب پمپ جا به جایی ساده هیدرولیک لازم است به آن توجه شود. در این بخش به توضیح آن می پردازیم.

ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻋﺪاد Pipe Connection عنوان می شود.ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ورودی پمپ هیدرولیک ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﮑﺶ و دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ پمپ هیدرولیک ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺸﺎر مشخص می شود .

ﻓﺸﺎر ﮐﺎری در بخش ﺧﺮوﺟﯽ

اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Operating Pressure-Outlet و ﺑﺎ واﺣﺪ bar نامیده می شود و ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ پمپ هیدرولیک ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن است را نشان می دهد. همانطور که میدانید پمپ باعث ایجاد جریان می شود حال با وارد شدن ﻣﺎﻧﻊ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن، فشار تولید می شود . ﻓـــﺸﺎر ﮐـــﺎری ﻣﻌﻤـــﻮل ﭘﻤـــﭗ ﻫـــﺎی دﻧـــﺪه أی ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت ۲۵۰,۲۲۵,۲۰۰,۱۷۵,۱۵۰,۱۰۰,۵۰,۱۰ ﺑﺎر است.

ﻓﺸﺎر ﮐﺎری دربخش ورودی

اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Operating Pressure-Inlet ﺑﺎ واﺣﺪ bar نامیده می شود .بیانگر ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر در ورودی ﭘﻤﭗ است. ورودی ﭘﻤﭗ نیز ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﮑـﺶ وﺻﻞ می کند ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن روﻏﻦ از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻤﭗ به جرکت درمی آید و کشیده می شود.. ﻗﺪرت ﮐﺸﺶ ﭘﻤﭗ هیدرولیک به عواملی چون ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺳﻤﺖ ﻣﮑﺶ ﭘﻤﭗ و ﻓﺸﺎر ﻫﻮای روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اگر یک پمپ خلا مطلق به وجود بیاورد چه میشود؟ در این مواقع حتی اگر پمپ خلا به وجود بیاورد ارﺗﻔﺎع ﮐﺸﺶ ﻣﺎﯾﻊ درون آن از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ! بنابر این آخرین حد ﻧﻬﺎﯾﯽ ارﺗﻔﺎع ﮐﺸﺶ را هوای بیرون آن معین می کند .این چیزیاست که به قدرت پمپ بسنگی ندارد. از این جهت است که ارﺗﻔﺎع ﻣﮑﺶ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. پمپ در صورتی مایع را راحت و سریع تر مکش می کند که ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد در این حالت اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﻮن کاهش پیدا میکند.

ﺳﺮﻋﺖ دوران پمپ

 

ﻣﯿﺰان دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ روﻏﻦ ﮐﻪ پمپ هیدرولیک تولید می کند مطابق سرعت دورانمی باشد.سرعت دورانی درپمپ هایمختلف متنوع است. در برخی از پمپ های هیدرولیک این رقم به ۵۰۰rpm 5000rpm دوران می رسد. مشخصه پمپ به صورت معمول (۱۴۵۰rpm) دور گزارش میشود.

ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ روغن در پمپ هیدرولیک

درپمپ هیدرولیکی بسته به سرعتی که دارد ، ﻣﻘـﺪارمشخصی از روﻏﻦ در اثر دور چرخش چرخ دندهها به وجودمی آید. واحد جا به جایی حجم در این پمپ به سانتیمتر گفته می شود و میزان آن ۳/rev است. حجم جا به جایی بر اساس مواردی چون ﻗﻄﺮ دﻧﺪه ﻣـﺪول،چرخدنده ها است. ﺳﺮﻋﺖ دوران ﭘﻤﭗ ۳٫۵ و رﻧﺞ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ۱۰۰ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دور ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

دبی موثر پمپ هیدرولیک

علامت اختصاری دبی پمپ هیدرولیک eff است. دبی در پمپ هیدرولیک وابسته به وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ و دﻣﺎی ﮐﺎری تعیین شده در یک ساعت دوران است.

ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل در دور ν ،و دﻣﺎی ﮐﺎری ° ﻣﯿﺰان دﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﻤـﭗ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ =۳۶ cSt t=50C ، lit/min ﺗﻌﯿﯿﻦ می کنند. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﺪوده دﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ دﻧﺪه أی ﺑـﯿﻦ ۱۵۰ ﺗـﺎ ۲ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ است .

درجه وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ پمپ هیدرولیک

درجه چسبندگی مخصوصی برای انتقال موثر درجه روغن در پمپهیدرولیک درنظر گرفته می شود. ﺗﺎ ۵ رﻧﺞ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﭘﻤﭗ ﻫﺎی دﻧﺪه ای ﺑﯿﻦ ۳۰۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ اﺳﺘﻮک می باشد.

ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن پمپ هیدرولیک

تنها درصد بسیار کمی از ذرات اجازه ورود به داخل پمپ هیدرولیکی دارند. این درصد مشخص شده از ذرات خارجی با یک عدد مشخص می شود. ذرات بزرگتر از این در یک فیلتر مخصوص جمع می گردند و به داخل پمپ راهپیدا نمیکنند.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ذره خارجی که اجازه ورود به داخل پمپ هیدرولیک را دارد تقریبا اندازه ای کوچک تر از ۲۵µ m دارد.

پمپ های هیدرولیک که در صنایع مختلف به کار میرود بر اساس ایجاد دبی بیشتر یا کمتر تولید میشود که بر همین اساس چند نوع پمپ هیدرولیک وجود دارد . پمپ هیدرولیک در صنعت به دو دسته کلی به نام های پمپ جابجایی مثبت و پمپ جابجایی غیر مثبت (پمپهای هیدرودینامیکی) تقسیم می شوند.

پمپ جا به جایی مثبت اندازه کوچکتری نسبت به پمپ جا به جایی غیر مثبت دارد . از این رو این پمپ قابلیت استفاده در جاهای کوچک تری دارد. از دیگر مزایای پمپ جا به جایی مثبت انعطاف پذیری خوب و توانایی کار در فشار های زیاد و بازده حجمی بالاتر می باشد که باعث برتری این پمپ شده است.

توضیح پمپ جا به جایی مثبت

نحوه عملکرد این پمپ جا به جایی مثبت بسیار ساده می باشد.با هر دور چرخشی که محور دارد مقداری ثابت سیال به سمت خروجی حرکت می کند با این حرکت فشار خروجی مهار می گردد.

اجزای تشکیل دهنده پمپ جا به جایی مثبت ، پمپ هیدرولیکی پره ای ،پمپ هیدرولیکی پیستونی و پمپ هیدرولیکی دنده ای می باشد.

پمپ هیدرولیکی پره ای

رینگ این موتور ها به شکل بادامک به یک محور که متحرک اصل وصل می باشد. تیغه های موجود که در شیار رتور قرار گرفتن با حرکت به وسیله نیروی گریز از مرکز به طرف خارج کشیده می شوند در عین حال این تیغه ها به رینگ متصل میباشند. این مراحل همینطور تکرار می شود تا زمانی که چرخش بین روتور و رینگ بادامکی افزایش پیدا کند و انبساطی که از حجم به وجود می آید باعث کم شدن فشار و مکش بیشتر میشود که حاصل آن حرکت سیال به سمت مجرای ورودی پمپ هیدرولیک است.

نکاتی در ربطه با پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای در صنعت به عنوان پمپ فشار متوسط شناخته می شوند.

سرعت پمپ هیدرولیک پره ای چیزی حدود از ۱۲۰۰ rpm تا ۱۷۵۰ rpm است و در مواقع خاص تا ۲۴۰۰ rpm می شود.

پمپ های هیدرولیک معمولا بی سر و صدا هستند و آلودگی صوتی تولید نمی کنند.

پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ های دنده ای یکی از ارزان ترین پمپ های هیدرولیک در رده جهانی می باشد، که به دلیل ایجاد طیف گشتره دبی خروجی ارزان بودن طرفداران بسیار زیادی دارد . روش کار پمپ هیدرولیک دنده ای به وسیله چرخ دنده هایی است که یکی از آن ها هرزگرد و دیگری به محرک متصل است شکل می گیرد. در اثر چرخش این محور متحرک خلاء نسبی روغن درجایگاه بین چرخ دنده ها و پوسته به وجود می آید.

مزایا پمپ هیدرولیک دنده ای

همینطور که اشاره شد یکی از مزایا صرفه اقتصادی ،تنوع و دقت بالا در ساخت این پمپ است . در دور ثابت مکش مطلوبی داریم .طراحی ساختمانوجنس آنمحکم و بادوام است. آلودگی تاثیر زیادی بر این مدل پمپ نمی گذارد.

 

 

پمپ کارتریجی :

پمپ کارتریجی یا همان پمپ پره ای دارای دبی ثابت و دبی متغیر هستند که که در صنعت برای تغییر دبی میتوان فاصله پره ها تا رینگ دبی آن را تغییر داد.

پمپ پیستونی :

پمپ های پیستونی دارای چندین پیستون است که این پیستون با حرکت خود باعث ایجاد خلاء و مکش روغن هیدرولیک به داخل پیستون ها و خروج آن می شود .

این پمپ هم مانند پمپ کارتریجی یا پره ای میتوان دبی را از ثابت به متغییر با تغییر دادن پلت آن تغییر داد هزینه پمپ های پیستونی نسبتا بالا تر از دیگر مدل ها خود استو

پمپ های حلزونی :

این پمپ ها دارای یک موتور ( الکترونیکی ، احتراقی ) برای کارکرد پمپ هستند و با پره هایی که درون یک حلزونی مارپیچ وجود دارد باعث مکش روغن و انتقال آن می شود .

پمپ های هیدرولیکی دارای انواع اقسام مختلفی است که بسته به نوع کاربرد فشار کاری و دبی مخلف و قابل تغییر دارد ارزان ترین و اما داشتن طول عمر کمتر پمپ دنده ای است .

اما به دلیل هزینه بسیار پایین با تعمیرات کم هزینه این پمپ های هیدرولیک دوباره قلب تپنده سیستم هیدرولیک شما می شوند .

در صنایع مختلف از این پمپ ها استفاده می شود برای مثال در کارخانه جات برا انقال مواد مثل روغن خوراکی ، کارواش ها ، کارخانه جات تولید شیر و ………. .

اگر شما نیاز یه یک پمپ هیدرولیک دارد میتوانید با شماره های زیر برای ارتباط و مشاوره رایگان تماس بگیرید و محصول مورد نظر خود را زیر نظر کادری بسیار مجرب و دوره دیده تحویل بگیرید .

پست های مرتبط